Centrum Usług Wspólnych
w Stąporkowie

Jednym z głównych założeń dla powołania Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie było zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych przez Gminę zasobów materialnych i ludzkich.

O nas

Witamy na stronie internetowej Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie.

Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie jest jednostką organizacyjną Gminy Stąporków, powołaną na mocy uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie nr XXIV/157/2016 z dnia 28 października 2016 r. Swoją działalność rozpoczęło w dniu 1 stycznia 2017 r. i obecnie obsługuje 5 publicznych jednostek oświatowych.

W ramach wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych Centrum w szczególności zapewnia obsługę w obszarze finansowym, administracyjnym oraz organizacyjnym. Ponadto wykonuje obowiązki z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości oraz prowadzi obsługę zasobów kadrowych i płac w jednostkach obsługiwanych.

Jednym z głównych założeń dla powołania Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie było zoptymalizowanie wykorzystania posiadanych przez Gminę zasobów materialnych i ludzkich. Należy przez to rozumieć wdrożenie rozwiązania umożliwiającego w sposób bardziej skuteczny zarządzanie procesami zachodzącymi w jednostkach oświatowych, a w efekcie lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów przy jednoczesnej maksymalizacji jakości świadczonych usług. 

Tego typu kierunek działania wpisuje się w koncepcję „szczupłego zarządzania” w administracji (Lean Government) którą, Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie procesów wdraża w swojej działalności.
Działalnością Centrum kieruje dyrektor, który również reprezentuje jednostkę. Dyrektor działa jednoosobowo – na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Stąporkowa. Dyrektor ustala organizację pracy Centrum, podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i wartościowania pracy pracowników Centrum. Pierwszym Dyrektorem Centrum Usług Wspólnych w Stąporkowie była Pani Lidia Garbacz. Obecnie funkcję Dyrektora Centrum pełni Pan Michał Ginalski.